Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
ortho

ortho

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน  ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ปฏิบัติงาน 48 เดือน

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ผลการรักษาผู้ป่วยข้อศอกผิดรูปแบบแขนคอกด้วยวิธี double dome osteotomy ในงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการ และโรงพยาบาล ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ortho2

 

ortho1 ortho3