Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานปีใหม่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปี 2563

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ได้จัดงานร่วมมือร่วมใจพัฒนาคุณภาพ PedSWU 

ณ ห้องเรียนรวมชั้น7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

326258

 

326288

326261

 

326262    326290    326263     326294

326265        326264

326269         326272

326279     326280

326281        326282

       326284   326285