Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานวิจัย

งานบริการวิชาการ

News & Event

ดูงานองค์การเภสัชกรรม ดูงานองค์การเภสัชกรรม
คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา พานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ธัญบ...

Read more

ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล แล...

Read more

เข้าร่วมประชุมวิชาการ NCT10 เข้าร่วมประชุมวิชาการ NCT10
ผศ.ดร.ยามาระตี  จัยสิน ได้เข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการใน The 10th National Conference...

Read more

งานวันมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 งานวันมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563&...

Read more

โครงการคลังข้อสอบ โครงการคลังข้อสอบ
ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดโครงการคลังข้อสอบ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-1...

Read more

สัมมนาภาควิชาเภสัชวิทยา ครั้งที่1 2563 สัมมนาภาควิชาเภสัชวิทยา ครั้งที่1 2563
ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดโครงการสัมมนาการบริหารภาควิชาเพื่อความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้...

Read more