Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

พันธกิจ (Mission)

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 

การใช้ยาต้องสมเหตุสมผลและมีจริยธรรม

 

ปณิธาน 

ภาควิชาเภสัชวิทยามุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุ สมผล และมีจริยธรรม

 

วิสัยทัศน์ 

ภาควิชาเภสัชวิทยา เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับชาติ ที่สามารถประยุกต์ความรู้เภสัชวิทยา มาเชื่อมโยงกับสาขาต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบุคลกรให้มีความรู้ ในการใช้ยาอย่างสมเหตุ สมผล และมีจริยธรรม

 

พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทางด้านเภสัชวิทยาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดจนนิสิตหลังปริญญา    ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ยา
   อย่างสมเหตุ สมผล และมีจริยธรรม 

2.ผลิตงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ทางด้านเภสัชวิทยาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

3.จัดบริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชน

4.บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยกับงานบริการทางวิชาการ