Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานวันมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 

ในการนี้ภาควิชาเภสัชวิทยา มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

รศ.ดร.วิไล  รัตนตยารมณ์, ผศ.ดร.ปัทมา  ลี้วนิช และ ผศ.ดร.อรพิณ  วงศ์สวัสดิ์กุล

28-08-63     28-08-63-2

 

Last modified on Friday, 16 October 2020 06:57