Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM ภาควิชาฯ

KM เรื่อง การจัดเก็บฐานข้อมูลในการบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยและอุปกรณ์สำนักงาน (24/12/64) 

KM เรื่องการเขียนบทนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

วันที่ 22 , 28 มกราคม 2564 คลิกที่นี่

KM เรื่อง การประชุมภาควิชาเภสัชวิทยา โดยใช้ google meet

     วันที่ 24 เมษายน 2563 และ 20 พฤษภาคม 2563 คลิกที่นี่

KM เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดเก็บและพัฒนาคลังข้อสอบภาควิชาเภสัชวิทยา

  วันที่ 19, 26 มินาคม 2562 คลิกที่นี่

 

วันที่ 14 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์

การจัดการความรู้ เรื่องการทำสื่อการสอนโดยใช้ edmodo ในการติดตามและประเมินผล  คลิกที่นี่

แบบสรุปการจัดการความรู้ คลิกที่นี้

 

การจัดการความรู้ เรื่องคู่มือการใช้แอปพลิเคชัน google drive คลิกที่นี่

แบบสรุปการจัดการความรู้ คลิกที่นี่

 

การจัดการความรู้ เรื่องการออกข้อสอบ Comprehensive Examination ให้ได้มาตรฐาน คลิกที่นี่

แบบสรุปการจัดการความรู้  คลิกที่นี่

 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมจัดทำ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การบริหารงานบุคคล คลิกที่นี่

 - สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง.การจัดทำสื่อบริการวิชาการ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

 - สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง.การจัดทำสื่อบริการวิชาการ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

KM เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดเก็บและพัฒนาคลังข้อสอบภาควิชาเภสัชวิทยา

 วันที่ 19, 26 มินาคม 2562 คลิกที่นี่