Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

 • Physiology

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพ "Physarts Competition " ในงาน Inter - Medical School Physiology Quiz ครั้งที่ 15

 • Physiology

  คณาจารย์และนิสิตเพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมเเข่งขัน Physiology Quiz ครั้งที่ 15 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560

About US

222ภาควิชาสรีรวิทยาก่อตั้งขึ้นในคณะแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2528เริ่มเปิดสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่สองรุ่นแรก จำนวน 40 คน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2529 
Read More >>

 

News & Event

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและประธานรายวิชา PR 321 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและประธานรายวิชา PR 321
หัวหน้าภาควิชาฯและประธานรายวิชา  ได้จัดอบรมการใช้ Microsoft  Team  สำหรับอาจารย์ที่เป...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯโดยใช้โปรแกรม MS Team ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯโดยใช้โปรแกรม MS Team
ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5    โดยการใช้โปรมแกรม Microsoft  Team  ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาเข้ารับการอบรมโปรแกรม MS Team ภาควิชาสรีรวิทยาเข้ารับการอบรมโปรแกรม MS Team
  อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ Microsoft  Team  สำห...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยา ประชุม KM ประจำปี 2563 ภาควิชาสรีรวิทยา ประชุม KM ประจำปี 2563
ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) หัวข้อการปรับปรุงการเรียนการสอน ครั้งที่1  ประจ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 8 มกราคม 2563
  ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน" ในวัน...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อ...

Read more

การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563
เข้าสู่ Website: การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 คลิกท...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร
  ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการแก้ไข...

Read more

บุคลากรร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ วันที่ 22 เมษายน 2562 บุคลากรร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ วันที่ 22 เมษายน 2562
บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ...

Read more

จากใจ Extern Med SWU รุ่น 29 จากใจ Extern Med SWU รุ่น 29
จากใจของ Extern  Med  swu รุ่น 29  ถึงภาควิชาสรีรวิทยา  

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
  ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ผศ.ดร.รุ้งตะ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"
ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เรื่อง "การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" ในวั...

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Flipped Classroom ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Flipped Classroom
  ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Flipped Classroom จากการนำผลการจัดการความรู้ครั้ง...

Read more

โครงการ Inter - Medical School Physiology Quiz โครงการ Inter - Medical School Physiology Quiz
โครงการ  18th  IMSPQ  Inter- Medical school Physiology Quiz at   UNIVE...

Read more

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภาควิชาสรีรวิทยา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภาควิชาสรีรวิทยา
  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภาควิชาสรีรวิทยา  

Read more

ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร อัมพร จาริยะพงศ์สกุลได้รับรางวัล Dare to change ในการประกวดผลงาน active learning ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร อัมพร จาริยะพงศ์สกุลได้รับรางวัล Dare to change ในการประกวดผลงาน active learning
  ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล ได้นำเสนอผลงานได้รับรางว...

Read more

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินงานตามระบบ Lean"
อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามระบบ Lean ประจำปีงบประมาณ ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์และทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์และทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่
คณะแพทยศาสตร์พรีคลินิกจัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องจ...

Read more

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานวันลอยกระทง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงานวันลอยกระทง    

Read more

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัลคะแนน SAR สูงสุด ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัลคะแนน SAR สูงสุด
รศ.ดร.พรรณี  หนูซื่อตรง   หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล SAR คะแ...

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาสรีรวิทยา โดยอาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของภาควิชาฯที่ได้รับรางวัล ภาควิชาสรีรวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของภาควิชาฯที่ได้รับรางวัล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของภาควิชาฯ ที...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล ได้รับเกียรติบัตรผลงานวิจัย จาก วช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล ได้รับเกียรติบัตรผลงานวิจัย จาก วช
งานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติฯ 2 แห่งคื...

Read more

อาจารย์และเจ้าหน้าทีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลินิก อาจารย์และเจ้าหน้าทีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลินิก
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลินิก  โดยมี...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล
  ภาควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ภญ.รุ้งตะว...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรื มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสรีรวิทยา...

Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของบุคลากรและอาจารย์อาวุโสภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 2 ท่าน ได้...

Read more

คณาจารย์และเจ้าหน้าเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ คณาจารย์และเจ้าหน้าเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ "สัปดาห์อาเซียน" ณ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ " สัปดาห์อาเซียน"  ณ  คณะแพทยศ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ&nbs...

Read more