Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Physiology

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

 • Physiology

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพ "Physarts Competition " ในงาน Inter - Medical School Physiology Quiz ครั้งที่ 15

 • Physiology

  คณาจารย์และนิสิตเพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมเเข่งขัน Physiology Quiz ครั้งที่ 15 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560

About US

222ภาควิชาสรีรวิทยาก่อตั้งขึ้นในคณะแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2528เริ่มเปิดสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่สองรุ่นแรก จำนวน 40 คน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2529 
Read More >>

 

News & Event

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ประจำปี 2566 ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ประจำปี 2566
ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ประจำปี 2566  เรื่อง ก...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ...

Read more

ร่วมงานวันสถาปนาคณะฯครบรอบ 37 ปี ร่วมงานวันสถาปนาคณะฯครบรอบ 37 ปี
ภาควิชาสรีรวิทยาร่วมงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ 37 ปี  และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับมอบรางวัลประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับมอบรางวัลประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 1. คะแนน SAR สู...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ในวันที่ 26 มกราคม ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง" ก...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระตำแหน่งสูงขึ้นโดยมีจำนวน 2 ท่าน  1...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ
  ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาสรีรวิทยาโดยได้รับเช...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดปร...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัล นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัล นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย...

Read more

การประชุมวิชาการสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 การประชุมวิชาการสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา เรื่อง สมุนไพรต้าน COVID-19 ได้จริ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม ในหัวข้อ ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม ในหัวข้อ "การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน(CPR)
ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาน...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้เชิญเป็นวิทยากรจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยาได้เชิญเป็นวิทยากรจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยการจัดโครงการความปล...

Read more

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานมุฑิตาจิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานมุฑิตาจิต
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานมุฑิตาจิต วันที่ 16 กันยายน 2563   ณ ...

Read more

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและประธานรายวิชา PR 321 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและประธานรายวิชา PR 321
หัวหน้าภาควิชาฯและประธานรายวิชา  ได้จัดอบรมการใช้ Microsoft  Team  สำหรับอาจารย์ที่เป...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯโดยใช้โปรแกรม MS Team ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯโดยใช้โปรแกรม MS Team
ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5    โดยการใช้โปรมแกรม Microsoft  Team  ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาเข้ารับการอบรมโปรแกรม MS Team ภาควิชาสรีรวิทยาเข้ารับการอบรมโปรแกรม MS Team
  อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ Microsoft  Team  สำห...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยา ประชุม KM ประจำปี 2563 ภาควิชาสรีรวิทยา ประชุม KM ประจำปี 2563
ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) หัวข้อการปรับปรุงการเรียนการสอน ครั้งที่1  ประจ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 8 มกราคม 2563
  ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน" ในวัน...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร
  ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการแก้ไข...

Read more

บุคลากรร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ วันที่ 22 เมษายน 2562 บุคลากรร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ วันที่ 22 เมษายน 2562
บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ...

Read more

จากใจ Extern Med SWU รุ่น 29 จากใจ Extern Med SWU รุ่น 29
จากใจของ Extern  Med  swu รุ่น 29  ถึงภาควิชาสรีรวิทยา  

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
  ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ผศ.ดร.รุ้งตะ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"
ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เรื่อง "การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" ในวั...

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ...

Read more

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Flipped Classroom ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Flipped Classroom
  ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Flipped Classroom จากการนำผลการจัดการความรู้ครั้ง...

Read more

โครงการ Inter - Medical School Physiology Quiz โครงการ Inter - Medical School Physiology Quiz
โครงการ  18th  IMSPQ  Inter- Medical school Physiology Quiz at   UNIVE...

Read more

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภาควิชาสรีรวิทยา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภาควิชาสรีรวิทยา
  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภาควิชาสรีรวิทยา  

Read more

ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร อัมพร จาริยะพงศ์สกุลได้รับรางวัล Dare to change ในการประกวดผลงาน active learning ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร อัมพร จาริยะพงศ์สกุลได้รับรางวัล Dare to change ในการประกวดผลงาน active learning
  ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล ได้นำเสนอผลงานได้รับรางว...

Read more