Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Lean Management

index

 การจัดสอบโดยการใช้โปรแกรม Moodle แทนการใช้กระดาษสำหรับรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ ( ส.ค.65-ม.ค.66 ครั้งที่ 1-2) คลิกที่นี่

ระบบการติดตามการจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนสรีรวิทยา (ก.พ 65-ก.ค.65 ครั้งที่ 2) คลิกที่นี่

ระบบการติดตามการจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนสรีรวิทยา ( ส.ค.64-มค.65 ครั้งที่ 1) คลิกที่นี่

การจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่1 คลิ๊กที่นี ครั้งที่ 2  คลิ๊กที่นี่

การดำเนินงานจัดทำข้อสอบตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ภาควิชาฯได้ปรับปรุง (สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563) คลิ๊กที่นี

การประหยัดเวลาในการจัดเตรียมข้อสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1  ปี 2562 คลิกที่นี่

กระบวนการจัดทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ   คลิกที่นี่