Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 8 มกราคม 2563

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

DSC 5842

DSC 5852

DSC 5860

DSC 5863

DSC 5866

DSC 5873

DSC 5880

DSC 5900

DSC 5912

DSC 5914

DSC 5921

DSC 5936

DSC 5939

DSC 5940

DSC 5962

DSC 5975

DSC 6001 1