Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตร course

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: home1

 

ภาควิชาสรีรวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี 2 รายวิชา 

1.1 พพ321 ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต 5(4-3-8)
1.2. พพ323 ระบบทางเดินหายใจ 4(3-3-6)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 3 รายวิชา 

2.1 สร223 สรีรวิทยาสำหรับทันตแพทย์ 4(3-3-6)
2.2 สร224 สรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 3(2-3-4)
2.3 สร205 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 2(2-0-4)

3.หลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ มี 5 รายวิชา

3.1 สร601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 : ระบบประสาท และระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 2(2-0-2)
3.2 สร602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2: ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ 2(2-0-2)
3.3 สร603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3: ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร 2(2-0-2)
3.4 สร604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4: ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ 2(2-0-2)
3.5 สร611 ปฏิบัติการพื้นฐานทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 

Last modified on Monday, 25 April 2016 03:48
admin

Administrator