Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาสรีรวิทยาโดยได้รับเชิญวิทยากรจำนวน 3 ท่าน 1.ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุทธยา

2.อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์  3.อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ   ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564   ณ  ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 7  อาคาร 15  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

g1

g.2

g.3

g.4

g.5

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 หัวข้อสมุนไพรต้าน COVID - 19 ได้จริงหรือ? ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน 1. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

g1-1

g2-1

g3-1

g4-1

g5-1

 

 

 

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อ "การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน(CPR)

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องปฏิบัติการ 703 อาคารเรียนรวม

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยการจัดโครงการความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

 

DSC 0027-2

 

DSC 0023-1

 

DSC 0035-3

 

DSC 0060-4

 

DSC 0075-5

 

DSC 0078-7

 

DSC 0068-6

 

 

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานมุฑิตาจิต วันที่ 16 กันยายน 2563   ณ  ห้อง Convention Room  อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว  องครักษ์

 

IMG-8414

IMG-8416

IMG-8418

IMG-8419

IMG-8423

IMG-8426

IMG-8427

IMG-8429

หัวหน้าภาควิชาฯและประธานรายวิชา  ได้จัดอบรมการใช้ Microsoft  Team  สำหรับอาจารย์ที่เป็น Facilitator   รายวิชา PR 321  รายวิชาหัวใจและการไหลเวียนเลือด 

โดยวิทยากรจากศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์   ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563

 

p3

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5    โดยการใช้โปรมแกรม Microsoft  Team  ในวันที่ 28  พฤษภาคม  2563

 

p2

 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ Microsoft  Team  สำหรับการเรียนการสอน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันที่ 18 พฤษภาคม  2563

 

P1

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) หัวข้อการปรับปรุงการเรียนการสอน ครั้งที่1  ประจำปี 2563  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 7

 

IMG20200213102119

IMG20200213102155

IMG20200213102210

IMG20200213102125

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

DSC 5842

DSC 5852

DSC 5860

DSC 5863

DSC 5866

DSC 5873

DSC 5880

DSC 5900

DSC 5912

DSC 5914

DSC 5921

DSC 5936

DSC 5939

DSC 5940

DSC 5962

DSC 5975

DSC 6001 1

 

 

Page 1 of 3