Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
physiol

physiol

 

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาสรีรวิทยาโดยได้รับเชิญวิทยากรจำนวน 3 ท่าน 1.ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุทธยา

2.อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์  3.อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ   ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564   ณ  ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 7  อาคาร 15  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

g1

g.2

g.3

g.4

g.5

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 หัวข้อสมุนไพรต้าน COVID - 19 ได้จริงหรือ? ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน 1. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

g1-1

g2-1

g3-1

g4-1

g5-1

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ได้รับรางวัล นักเรียนเก่าดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2563

จากสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเซลีวิทยาลีวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

 S  68689934

 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา

เรื่อง สมุนไพรต้าน COVID-19 ได้จริงหรือ?

นวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.10 น.

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ 1.ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 2.ดร.ภก.อนันตชัย อัศวเมฆิน

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ที่ QR Code นี้  

 

Final poster 
 

 Registration QR code

QR Code ลงทะเบียน

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อ "การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน(CPR)

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องปฏิบัติการ 703 อาคารเรียนรวม

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยการจัดโครงการความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

 

DSC 0027-2

 

DSC 0023-1

 

DSC 0035-3

 

DSC 0060-4

 

DSC 0075-5

 

DSC 0078-7

 

DSC 0068-6

 

 

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานมุฑิตาจิต วันที่ 16 กันยายน 2563   ณ  ห้อง Convention Room  อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว  องครักษ์

 

IMG-8414

IMG-8416

IMG-8418

IMG-8419

IMG-8423

IMG-8426

IMG-8427

IMG-8429

หัวหน้าภาควิชาฯและประธานรายวิชา  ได้จัดอบรมการใช้ Microsoft  Team  สำหรับอาจารย์ที่เป็น Facilitator   รายวิชา PR 321  รายวิชาหัวใจและการไหลเวียนเลือด 

โดยวิทยากรจากศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์   ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563

 

p3

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5    โดยการใช้โปรมแกรม Microsoft  Team  ในวันที่ 28  พฤษภาคม  2563

 

p2

 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ Microsoft  Team  สำหรับการเรียนการสอน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันที่ 18 พฤษภาคม  2563

 

P1

Page 1 of 4