Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาสรีรวิทยาและคณาจารย์ร่วมกิจกรรม มศว  ร่วมใจ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559  ณ บริเวณสนามฟุตบอล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล รับโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลนักวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก) ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล ได้รับโลห์และเกียรติบัตรรางวัลนักประดิษฐ์/นวัตกรรม (ดีเด่น) xit0exu 2559 จากผลงาน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว (gamm-oryzano 18,000 ppm)"

รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูลและ รศ.ดร.พรรณี หนูซื่อตรง ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ใน การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้้งที่ 17 (17th National Medical Education Conference of Thailand) ในหัวเรื่อง Diversity in Medical Education วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์

ศ.นพ.ชัยรัตน์ คณบดีคณะแพทย์ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

รศ.ดร.พรรณี  หนูซื่อตรง  มอบประกาศเกียรติคุณได้รับการคัดเลือกแข่งขัน IMSPQ 2016  ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559  ณ.อินโดนีเซีย ได้แก่ นิสิตแพทย์ปี 4 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายวิธวินท์ ศรีมาศ  นายปรมัตภ์ กัลยาวุฒิพงศ์  นางสาวกาญจน์วรา  ธัญญะวัน และนายเจตณัฐ จันทราพิทักษ์ ในวันไหว้ครู วันที่ 8 กันยายน 2559

รศ.ดร.พรรณี หนูซื่อตรง  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา รับโล่ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา จากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลคะแนนสัดส่วนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงสุด  (2) รางวัลคะแนนสัดส่วนผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์สูงสุด  (3) รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด พรีคลินิก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาและนิสิตแพทย์  ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  Inter-Medical School  Physiology Quiz  ครั้งที่ 14  รายชื่อผู้เข้าร่วม่่เดินทางเรียงตามลำดับจากด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือ ดังนี้  นายวิธวินท์  ศรีมาศ     นายปรมัตถ์  กัลยาวุฒิพงศ์    ผศ.ดร.รุ้งตะวัน  สุภาพผล   รศ.ดร.พรรณี่ หนูซื่อตรง   นางสาวกาญจน์วรา  ธัญญะวัน  และนายเจตณัฐ  จันทราพิทักษ์  ถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน  IMSPQ2016  คณะแพทยศาสตร์  Univeritas  Gadjah  Mada ประเทศอินโดนีเซีย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา อารีบำบัด มหาบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ระดับดี (รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง) ประจำปีการศึกษา 2557  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก

Page 1 of 2