Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การจัดการความรู้ (KM)

- ที่มาของปัญหาการวิจัย คลิกที่นี่

- Lean Management ทะเบียนออนไลน์  คลิกที่นี่ 

- Lean Management การลดขั้นตอนการนัดตรวจสุขภาพจิตของ นร.กพ คลิกที่นี่
- เอกสารการสอน ออนไลน์ คลิกที่นี่

Lean Management แบบประเมินการสอนออนไลน์ คลิกที่นี่

- การพัฒนาระบบการให้บริการทาง Line Account  OPD  คลิกที่นี่

-  แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งต่อข้อมูลระหว่างครูและแพทย์  คลิกที่นี่

-
  การดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่อง กรณีผู้ป่วยใหม่ที่มีประวัติการักษาจาก รพ.อื่น ในสถานการณ์โควิด 19 รอบ 2-2564 คลิกที่นี่

- ผลงานนวัตกรรม Web Application Sunchild Center (ระบบติดตามจิตเวชในเด็ก) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
คลิกที่นี่

- การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ วันที่ 9 มกราคม 2566 คลิกที่นี่