Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

พันธกิจ (Our mission)

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"  ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า "Education is Growth" และตรงกับภาษาบาลีว่า "สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา"  เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ

1. งอกงามด้วยศรัทธา          งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน 

2. งอกงามด้วยศีล               งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง 

3. งอกงามด้วยสุตะ              งอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา 

4. งอกงามด้วยจาคะ            งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 

5. งอกงามด้วยปัญญา         งอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา 

วิสัยทัศน์

        ภาควิชาจิตเวชศาสตร์เป็นภาควิชาที่จัดการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางการแพทย์ พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์  และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ทางจิตเวชในระดับสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรม

2.  ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม    ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

3. ผลิตงานวิจัยพื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้มาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

5. มีการประกันคุณภาพ และระบบตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล


แผนการดำเนินงาน

ภาควิชามีแผนการดำเนินงาน ครอบคลุมพันธกิจหลักดังนี้
1.แผนการดำเนินงานด้านการบริหาร
1.1  สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในภาควิชาไปประชุม  อบรม  สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี 
1.2  ให้มีการประชุมบุคลากรในภาควิชาทุกเดือน
1.3  ทำ  HA  ให้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอนของ  HA  โรงพยาบาล 
2.แผนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน
2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
2.2  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและจัดให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการสอน 
2.3  จัดทำโครงการ  ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ ห้องตรวจจิตเวช
3.แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ
3.1  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่  OPD  จิตเวช  ทุกวันอังคาร  พุธ  พฤหัสบดี                    
3.2  ให้บริการสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทุกบ่ายวันพุธ 
3.3  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่  มศว คลินิก  ประสานมิตร  ทุกวันพุธ
3.4  เป็นอาจารย์สอนในกลุ่มวิชาชีพทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
3.5  เป็นที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ   ในการทำวิทยานิพนธ์ 
3.6  จัดทำโครงการ กั้นห้องตรวจจิตเวชสำหรับนักจิตวิทยา
4.แผนการดำเนินงานด้านการวิจัย
4.1  สนับสนุนบุคลากรนำเสนอผลงานวิจัย
4.2  ให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง
5.แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
5.1  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพของภาควิชา 
5.2  สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านประกันคุณภาพ 
6.แผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย
6.1 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย