Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Articles

งานบริการทางวิชาการ

งานบริการทางวิชาการ

1.ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ฯในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น. และให้บริการรับปรึกษาผู้ป่วยในที่ consult  จากทุก ward  ของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ทุกวัน 

2. อาจารย์ในภาควิชาได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการ และเป็นวิทยากร

3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้จัดโครงการให้บริการทางวิชาการดังนี้

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.โครงการ การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาลมีทักษะและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายได้

นพ.พร ทิสยากร

2.โครงการ สายสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

เพื่อให้ญาติและผู้ป่วยมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น ลดความรู้สึกคับข้องใจในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงญาติรู้วิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง

น.ส.รพีกรณ์ เปี่ยมพืช

3. โครงการ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนวุ่นวาย ก้าวร้าว

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเฟ้อ สับสนวุ่นวาย ก้าวร้าว สามารถลดความเสี่ยง ป้องกันความรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้

นพ.พร ทิสยากร

4  โครงการสร้างสรรค์ศิลปินใหม่  3  รุ่น

เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้ฝึกสมาธิในการวาดภาพผ่อนคลายความเครียด

รศ.พญ.สุจิรา จรัสศิลป์

 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากร นิสิตคณะแพทยศาสตร์และชุมชน

เพื่อฝึกนั่งสมาธิ พัฒนาด้านจิตใจให้สงบ และส่งผลให้การทำงานดีขึ้น

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

6. โครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง การส่งเสริมพัฒนาการลูกรัก

 

เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้งานจิตเวชโรงเรียน

พญ.ศันสนีย์ นิซู

7.โครงการประเมินความสามารถทางสติปัญญาและคัดกรองภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 เพื่อประเมินความสามารถทางสติปัญญาและคัดกรองภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก

 

พญ.ศันสนีย์ นิซู

8.โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

เพื่อให้ความรู้ในการคัดกรอง ส่งต่อและดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน สร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในเขตพื้นที่ อ.องครักษ์  

พญ.รุ่งนภา ฐาปนวรกุล