Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Articles

ผลงานที่ประสบความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจ

ผลงานที่ประสบความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจ

ผลงานที่ประสบความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจ

1.รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ อาจารย์แพทย์ดีเด่น ปี 2558 แพทยสภาแห่งประเทศไทย

2.ได้รับรางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด คลินิก ประจำปีการศึกษา 2554
 
3.ได้รับรางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด คลินิก ประจำปีการศึกษา 2556

4.ได้รับรางวัลที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (บอร์ดนิทรรศการ) งานมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปี 2557

5.ได้รับรางวัลที่ 3 การนำเสนอผลงานคุณภาพ(บนเวที) งานมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปี 2556

6.ทีมนำทางคลินิกจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (บนเวที) ประจำปี 2560 กลุ่ม ทีมนำทางคลินิก งานมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ ฯ


 60 1176

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากร นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และชุมชน เป็นประจำทุกปี โดยพาบุคลากรและนิสิตแพทย์ ไป ทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรมที่วัด 

Untitled

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากร นิสิตคณะแพทยศาสตร์และชุมชน

 ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557  ณ วัดป่าเจริญราช  จ.ปทุมธานี

1

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับโล่
ในโอกาสได้รับรางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด คลินิก (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556

2

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดงานปีใหม่  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์