Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตร course

Vote it
(1 Vote)
Posted by  in: home1

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องตามหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา ดังนี้

รายวิชา จว 301 (PC 301) 2 (2-0)                                                                                           
             - ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค/ ภาวะ / กลุ่มอาการทางจิตเวชที่พบบ่อยและ / หรือมีความสำคัญในประเทศไทยที่มักเป็นสาเหตุของอาการสำคัญหรือปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์

รายวิชา จว 501 (PC 501) 2 (2-0)

              - ต้อง มีความรู้ สามารถให้การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค / ภาวะ / กลุ่มอาการทางจิตเวชที่พบบ่อยและ / หรือมีความสำคัญในประเทศไทยที่มักเป็นสาเหตุของอาการสำคัญหรือปัญหาที่นำผู้ ป่วยมาพบแพทย์ รักษา ฟื้นฟูสภาพ ให้คำแนะนำและป้องกันได้เหมาะสมและทันท่วงที ตามสถานการณ์และสถานภาพ
              - ต้องรู้ข้อบ่งชี้ของการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางจิตเวช

รายวิชา จว 511 (PC 511) 2 (0-2)
             - ฝึกตรวจวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มที่พบได้บ่อย ๆ และสามารถให้การรักษาเบื้องต้น ฟื้นฟูสภาพ ให้คำแนะนำและป้องกันได้เหมาะสมและทันท่วงทีตามสถานการณ์และสถานภาพ

Last modified on Wednesday, 19 December 2012 12:26
admin

Administrator