Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

พันธกิจ (Our mission)

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

           สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อให้สามารถตรวจสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ

ปณิธาน

          ภาควิชารังสีวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยการผลิต และพัฒนานิสิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม และพัฒนาวิชาการให้เจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์

          เป็นภาควิชารังสีวิทยาชั้นนำ (1 ใน 3) ระดับภูมิภาคของประเทศ ที่มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอน วิจัย และการบริการที่มีคุณภาพที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับนโยบาย และกำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับคณะแพทย์ทั้ง 6 ด้าน

         1. มุ่งมั่นเปิดการเรียนการสอนระดับแพทย์ประจำบ้านทางด้านรังสีวินิจฉัย

         2. พัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตให้ดียิ่งขึ้นไป

         3. เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

         4. มุ่มมั่นพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคมให้ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพที่เป็นเลิศ

         5. มุ่งให้ความสำคัญด้านทุนมนุษย์ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการทำงานภายในองค์กร

         6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของนิสิต

         "มีทักษะสื่อสาร : ใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน สามารถถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ได้"