Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM

15064483-0-Arrow--Click-Here--- 1.เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในภาควิชารังสีวิทยา
15064483-0-Arrow--Click-Here--- 2.เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ
15064483-0-Arrow--Click-Here--- 3.เรื่องเทคนิคการประเมินผลวัดความรู้ Formative Assessment ด้วยวิธี Online
15064483-0-Arrow--Click-Here--- 4.เรื่องการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet 
15064483-0-Arrow--Click-Here--- 5.การสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google maet
15064483-0-Arrow--Click-Here--- 6.เทคนิคการสอนตรวจ Fast Ultrasound สำหรับนิสิตแพทย์
15064483-0-Arrow--Click-Here---

 KM ครั้งที่ 1/2565

7.แนวทางการจัดการเรียนการสอน online และonsite นิสิตแพทย์ชั้นปีที่4

 

click here

8. ภาวะไม่พึงประสงค์จากการแพ้สารทึบรังสี KM 1-66