Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวภาควิชา (About-US)

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: home1

           ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว   ได้เปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตแพทย์สู่สังคมไทย  โดยเปิดรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1  ในปีการศึกษา  2528  และ กำหนดให้มีฐานการเรียนการสอนสำหรับชั้นพรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร และการเรียนการสอนชั้นคลินิกที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิร พยาบาล  ภาควิชารังสีวิทยา ได้ทำการสอนตั้งแต่นิสิตแพทย์  รุ่น  1  ขึ้นเรียนชั้นคลินิก ชั้นปีที่  4  ปีการศึกษา  2531  เป็นต้นมาโดยใช้วชิรพยาบาลเป็นฐานการเรียนการ สอน สามารถรองรับการเรียนการสอน  การให้บริการทางด้านรังสีวิทยา  และการวิจัย  โดยมีความพร้อมในทุกๆ  ด้าน  สำหรับงานรังสีวิทยา  คือ  สาขารังสีรักษา   สาขารังสีวินิจฉัย  และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์   การดำเนินการของทางภาควิชารังสีวิทยา  ในช่วงแรกดำเนินการโดยคณาจารย์ที่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   ต่อมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2533  ได้ มีอาจารย์ที่สังกัด มศว  กลับจากการฝึกอบรมมาร่วมปฎิบัติงานในภาควิชารังสีวิทยา  แต่อย่างไรก็ตามกำลังสำคัญในการดำเนินการต่างๆ   ของทางภาควิชาก็ยังคงเป็นคณาจารย์จากทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล
          ในปี พ.ศ.2538  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( ศูนย์การแพทย์ฯ ) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ และเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ทางคณะแพทยศาสตร์ มศว ได้ใช้เป็นฐานการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในชั้นคลินิก  ในช่วงปีพ.ศ.2542-2546 เป็น ระยะเตรียมการของภาควิชารังสีวิทยา เพื่อจะย้ายฐานจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   มาที่ศูนย์การแพทย์ฯ โดยที่ทางภาควิชารังสีวิทยาได้เปิดให้บริการการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ ศูนย์การแพทย์ฯ  ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2542  เป็นต้นมา 
         ในปีการศึกษา  2546   ภาควิชารังสีวิทยาได้ย้ายฐานการเรียนการสอนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มาที่ศูนย์การแพทย์ฯ  โดยเริ่มสอนนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 15  ซึ่งขณะนั้นเป็นนิสิตแพทย์  ชั้นปีที่ 5  เป็นต้นมา  โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น  2  ส่วน  คือ   ทาง ด้านรังสีวินิจฉัยเรียนที่ศูนย์การแพทย์ฯ และทางด้านรังสีรักษา  และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี  เป็นที่ทำการเรียนการสอน 
           ในปีการศึกษา 2552  มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยปรับให้นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4ผ่านภาควิชารังสีวิทยา จากเดิมที่ต้องผ่านในชั้นปีที่ 5 เป็นผลให้ในปีการศึกษา  2552  ภาควิชารังสีวิทยาสอนทั้งนิสิตแพทย์  ชั้นปีที่ 4  และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 นอกจากงานด้านการเรียนการสอนนิสิตแพทย์แล้ว ภาควิชารังสีวิทยายังดำเนินงานบริการทางด้านรังสีวิทยา โดยการส่งเสริมการทำวิจัย  และร่วมให้ความรู้ทางวิชาการ แก่ แพทย์, นิสิตแพทย์ และประชาชนอยู่เสมอ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในภาควิชา ตลอดจนส่งเสริมการลาศึกษาต่อยอด, ศึกษา   ดูงาน หรือฝึกอบรมทั้งในประเทศ  และต่างประเทศอยู่เสมอ   เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของภาควิชา  และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                           รายนามหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา และช่วงเวลาการดำรงตำแหน่ง
        1.  แพทย์หญิงวารุณี     บุญปาลิต    
             ตำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2529-วันที่ 31 ตุลาคม 2531
        2.  นายแพทย์สุชัย        จารุดุล
             ตำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531-วันที่ 30 กันยายน 2542
        3.  แพทย์หญิงพัฒนา    อุกฤษณ์
             ตำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2542-วันที่ 30 กันยายน 2545
        4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต  ลีละศิธร
             ตำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545-วันที่ 30 กันยายน 2553
        5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทย์ วราวิทย์
             ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

Last modified on วันอาทิตย์, 23 ธันวาคม 2555 15:07
admin

Administrator