Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข้อควรปฏิบัติสำหรับนิสิตแพทย์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

สำหรับนิสิตแพทย์

1. ควรเข้าเรียนหรือร่วมกิจกรรมให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางเรียน
2. การลากิจ ลาป่วยของนิสิตแพทย์ เป็นไปตามระเบียบการลาของคณะแพทยศาสตร์ และจะต้องแจ้งกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มทุกครั้งพร้อมใบลา
3. มีความรับผิดชอบต่อการทำ case study โดยควรเตรียมงานและปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่มตั้งแต่เนิ่นๆ และห้ามนำ case ผู้ป่วยที่นิสิตรุ่นก่อนหน้าเคยนำ มานำเสนอแล้ว
4. ให้เกียรติอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยการไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน มีความสุภาพทั้งคำพูดและกิริยาท่าทาง
5
. รักษาสมบัติของส่วนร่วมได้แก่ teaching file ตู้อ่านฟิล์ม เก้าอี้ LCD projector และเครื่องเสียงในห้องเรียน 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558 04:36
admin

Administrator