Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM ภาควิชา

26-06-2018-09-04-58

1. KM เรื่อง การบรรยายให้ความรู้
เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในภาควิชารังสีวิทยา
คลิกรายละเอียด

 

2. KM เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ

คลิกรายละเอียด

 

3. KM เรื่อง Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH เทคนิคการประเมินผลวัดความรู้ Formative Assessment ด้วยวิธี Online


คลิกรายละเอียด

4. KM เรื่อง การสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet 

คลิกรายละเอียด

5.การสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google maet

คลิกรายละเอียด

 6. KM ภาควิชารังสีวิทยา วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เรื่อง เทคนิคการสอนตรวจ FAST ultrasound สำหรับนิสิตแพทย์