Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO REHABILITATION

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO REHABILITATION

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO REHABILITATION

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Rehabilitation

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Rehabilitation

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

About US

index ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มจัดตั้งโดยเริ่มต้นจัดตั้งเป็นสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์  Read More >>

 

Education

Moodle E-Learning
A-Tutor SWU Course
หลักสูตร Course
ตารางสอน
        

News & Event

Lean Management Lean Management
แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบลีน (Lean Management) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวข้อ 3 ...

Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 1-2565

Read more

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะปฏิบัติงาน การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะปฏิบัติงาน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดกิจกรรม  การจัดการความรู้ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค...

Read more