Thursday, 02 09th

Last update07:10:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โครงการวิจัยที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ

โครงการวิจัย ที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อออกใบอนุญาตการทำวิจัย

- การวิจัยที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่
- การวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตหรือเสียชีวิตแล้ว ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ไม่ว่าจะเป็น
- การเก็บตัวอย่างจากคนเพื่อการวิจัย แม้จะเป็นสิ่งขับถ่าย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เส้นผม ฯลฯ
- การวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม
- การวิจัยในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตที่อุทิศร่างกาย
- การวิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากเวชระเบียน
- หากมีข้อสงสัยว่าจำเป็นต้องขอหรือไม่ ควรปรึกษาคณะกรรมการฯ

You are here: Home Home โครงการวิจัยที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ