Wednesday, 03 29th

Last update06:11:09 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Articles

แบบฟอร์มขอใบอนุญาตการทำวิจัยที่ทำในมนุษย์

1.  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ      
  ♦ SWURI-E-01 วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs version 2.0
  ♦ SWURI-E-02 แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ♦ SWURI-E-03.1-MF-04-1 แนวปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง
  ♦ SWURI-E-03-MF-04-1 แนวปฏิบัติการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ♦ SWURI-E-04-MF-28 หนังสือนำส่งโครงการวิจัย
  ♦ SWURI-E-05-MF-05-1 แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
  ♦ SWURI-E-06-MF-09 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
  ♦ SWURI-E-07-MF-09-1 แบบประวัติผู้วิจัย
  ♦ SWURI-E-08-MF-10-1 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย-สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
  ♦ SWURI-E-08-MF-10-2 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
  SWURI-E-08-MF-10-3 หนังสือยินยอมต่ำกว่า-18-ปี-revise  (Update 19.2.63)
  ♦ SWURI-E-11-MF-10-6 แบบฟอร์มเอกสารให้ความยินยอม สำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี
  ♦ SWURI-E-12-MF-05-3 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ
  ♦ แบบเสนอโครงการ (proposal)(แบบฟอร์มตามที่แหล่งทุนกำหนด)
3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินงานโครงการวิจัยในมนุษย์
  ♦ SWURI-E-13-MF-07-1 แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม Amendment
  ♦ SWURI-E-14-MF-18 แบบรายงานความก้าวหน้า
  ♦ SWURI-E-15-MF-19 รายงานไม่พึงประสงค์
  ♦ SWURI-E-16-MF-13-1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
  ♦ SWURI-E-17-MF-14-1 แบบรายงานขอยุติโครงการวิจัย
4. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องหลังจากดำเนินงานโครงการวิจัยในมนุษย์เสร็จสิ้นแล้ว
  ♦ SWURI-E-18-MF-15-1 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
5. แบบฟอร์มอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  ♦ SWURI-E-19-MF-08 แผนภูมิการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (Flow Chart)
  ♦ SWURI-E-20-MF-12 แผนภูมิการพิจารณา Amendment (Flow Chart)
  ♦ SWURI-E-21-MF-17 แผนภูมิการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Flow Chart)
  ♦ SWURI-E-22-MF-10-4 แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงอาสาสมัครโดยตอบแบบสอบถาม
  ♦ SWURI-E-23-MF-10-5 แบบบันทึกการร้องเรียนจากอาสาสมัคร
  ♦ SWURI-E-23-MF-10-5 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
  ♦ SWURI-E-25-MF-21 แบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
  ♦ SWURI-E-26-MF-22 แบบบันทึกการทำสำเนาเอกสาร
  ♦ SWURI-E-27-MF-24 แบบบันทึกการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย
6.ลิงค์สำหรับอบรม Good Clinical Practice (GCP) แบบออนไลน์ 

 

 

 • GOOD CLINICAL PRACTICES TRAINING OVERVIEW  »»  https://gcp.nidatraining.org/


 • พื้นฐานจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ สำนักงานมาตราฐานการวิจัยในคน วช. »» https://ohrs.nrct.go.th/E-learning
  bwicon025                                            bwicon025                                           bwicon025                                                                            


 

You are here: Home