Monday, 01 20th

Last update09:46:36 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาระหน้าที่

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
ภาระหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ (ร้อยละ 5 จากเงินงบประมาณเงินรายได้)

1.1 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์การแพทย์ฯ

1.2 ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือทุนอื่นๆ

2. จัดโครงการอบรม/ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนานักวิจัย

3. พิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

            3.1 นักวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก คลินิก)

            3.2 ผลงานวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก คลินิก

4. ให้ข้อมูลการรายงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) และรวบรวมหลักฐานประกอบ

5. ร่วมจัดประชุมวิชาการประจำปี ของคณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการจัดทำวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาระหน้าที่
1. จัดทำวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ให้ได้รับการตีพิมพ์ภายในกำหนดปีละ 3 ฉบับ (เมษายน  สิงหาคม และธันวาคม)

- ให้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal citation index; TCI)
ในกลุ่มที่ 1 (ปัจจุบันรับรอง เม.ย.2556-ธันวาคม 2557) 

2.  ร่วมจัดทำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) ฉบับพิเศษ

คณะกรรมการกำกับดูแลห้องเครื่องมือกลาง

ภาระหน้าที่

1.  กำกับดูแล บริหารจัดการ การใช้ห้องเครื่องมือกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

2.  กำหนดแนวทางการใช้ห้อง การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อบริการงานวิจัยและการเรียนการสอน
รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

3.  ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

คณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลการใช้สัตว์ทดลอง

ภาระหน้าที่

1. พิจารณาใบอนุญาตโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติ

2. กำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย

You are here: Home หน่วยงาน ภาระหน้าที่