Sunday, 06 04th

Last update06:11:09 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาพกิจกรรม

   

 288870809 2821890957956621 5128632387228104303 nพิธีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
ครบรอบ 37 ปี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565


dsc 3205

พิธีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

22222

กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย Microplate-based Assays using High Performance Sysnergy H1 Multi-Mode Reader วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

DSC 5151

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ "เขียนโครงการอย่างไรให้ผ่าน EC"

dsc 6333

พิธีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563           
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 

 

DSC 9462

โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย เรื่อง “การขอทุนอุดหนุนการวิจัย : เขียน proposal อย่างไรให้โดนใจกรรมการทุนวิจัยในกระทรวง อว.” วันที่ 11 มีนาคม 2563 

 

  

dsc 9114

 

โครงการจัดการความรู้การทำวิจัยในนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยในนิสิตแพทย์และการบ่มเพาะอาจารย์ที่ปรึกษา” วันที่ 29 มกราคม 2563

 

2562 190710 0005

พิธีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 
ประจำปี 2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

2562 190710 0016

 

การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่
13 – 14 มิถุนายน 2562


 

DSC 4032

จัดอบรม เรื่อง วิธีการวิเคราะห์ประเมินค่าผลงานวิจัยขั้นพื้นฐาน วันที่ 13 มีนาคม 2562

DSC 2740

จัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการวิจัย (Ethics) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

E20A0689

จัดอบรม เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน วันที่ 12 ธันวาคม 2561

DSC 0944

จัดอบรม เรื่อง การเขียน Proposal  งานวิจัยและคำถามวิจัยที่เหมาะสม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

timeline 20180129 143432

การจัดการความรู้เรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ESPReL ของ วช. และข้อกำหนด KPI วันที่ 23 มกราคม 2561

img 1064

จัดอบรม เรื่อง แนะนำและเยี่ยมชมห้องเครื่องมือกลางและสัตว์ทดลองให้นิสิตแพทย์  

timeline 20171117 161320 จัดอบรม เรื่อง Biosafety & Animal transfer cabinets วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
S 2908202 จัดโครงการ KM  เรื่อง Cluster Research ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 60
s 10166304 วันบรรณาธิการและนักวิจัยครั้งที่ 3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560
DSC 2366 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
 dscn1312 โครงการศึกษาดูงานด้านการวิจัยและห้องปฎิบัติการ 11-12 ก.พ. 59
 dscn1764 resize การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 19 ก.พ. 59
 photo อบรมการใช้งานโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 24 พ.ค.59
  2 9748 resize สัมมนานักวิจัยอาจารย์พรีคลินิกกับภาคอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 2  24 พ.ค.59
 3 5102 สัมมนานักวิจัยอาจารย์พรีคลินิกกับภาคอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 3  24 พ.ค.59

 

 

You are here: Home Gallery