Friday, 01 22nd

Last update07:06:16 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เอกสาร&VDO

 • เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร ให้โดนใจกรรมการ            
                     111
 • แนวทางการทำวิจัยสำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
           anigif  
 • อยากมีงานวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี
   111
 • วิธีการวิเคราะห์ประเมินค่าผลงานวิจัยขั้นพื้นฐาน
anigif 111
 • จรรยาบรรณการวิจัย

      - เตรียมการอย่างไรให้ผ่านการการรับรองจาก EC...Click

      - แนวปฏิบัติ...Click

anigif  
anigif 111
 • การตั้งคำถามวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัย 
  111

 

 

 

 

 

 

You are here: Home สื่อดิจิตอล