Sunday, 01 29th

Last update07:10:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เอกสาร&VDO

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         -      images
เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร ให้โดนใจกรรมการ       111          -    
แนวทางการทำวิจัยสำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน - images
อยากมีงานวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี 111  
วิธีการวิเคราะห์ประเมินค่าผลงานวิจัยขั้นพื้นฐาน 111 images
จรรยาบรรณการวิจัย
     - เตรียมการอย่างไรให้ผ่านการรับรองจาก EC...Click
     - แนวปฏิบัติ...Click
 - images
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน 111 images
การตั้งคำถามวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัย 111  

 

You are here: Home digital media