Friday, 06 05th

Last update03:25:37 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

QR Code

NEW  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2563
แบบประเมิน CLICK
***ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563***

 

You are here: Home Home แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์