Friday, 01 22nd

Last update07:06:16 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Articles

แบบฟอร์มขอทุนของสถาบันยุทธศาสตร์

                          ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

>>ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...PDF<<

บบร์ม

หลักฐานแนบประกอบการขอทุน

   1. สำเนา Reprint จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้าทุกชุด)

   2. สำเนาหลักฐานผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า)

   3. สำเนาหลักฐานแสดงวารสารที่ถูกจัดอยู่ในข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ตามควอไทล์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า) 

                                                    

 

                                       ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562...PDF <<

แบบฟอร์ม

 

                                  ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข...PDF<<

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
(ดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติ และนำเสนอผลงานแล้ว)

MED-RS-08 ขออนุมัติดำเนินการขอเบิกเงิน   

SWURI-F-02 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย

 

 

 

You are here: Home