Wednesday, 02 08th

Last update07:10:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ข่าวทุนภายนอก

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีงบประมาณของกองทุน จำนวน 2,000,000 บาท (ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2566)
สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นักวิจัยและบุคคลทั่วไป จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท (สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานแผนงานสารสนเทศ ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานการศึกษา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566)
องค์การเภสัชกรรม ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ปี 2566 โครงการละไม่เกิน 1,500,000 บาทภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (กำหนดการยื่นแบบเสนอโครงการได้ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 28 กุมภาพนธ์ 2566)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี(NRCT-KETKET) (เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น )

กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ2567 (กำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ยืนข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (กำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ยืนข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.)

แพทยสภา ประกาศการรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) ประจำปี 2565 (กำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

 

ShareRing Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท ShareRing Limited เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022 ในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ metaverse (การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต) และ digital identity (การยืนยันตัวตนแบบดิจิตัล) รวมถึง NFTs งบประมาณโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (กำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

องค์การเภสัชกรรม ประกาศให้ทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (กำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 (กำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.)

 

 

You are here: Home ทุนภายนอก