Friday, 10 07th

Last update07:10:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ข่าวทุนภายนอก

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี(NRCT-KETKET) (เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น )

 กำหนดเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) 2567 โดยนักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น.)

♦ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (ยื่นข้อเสนอการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.)

♦  ประกาศรับสมัครผู้รับทุนวิจัยของแพทยสภา ประจำปี 2565

♦  ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022 (จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

  การประกาศให้ทนวิจัยพัฒนาและวัตกรรของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรม ปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)


♦  การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2564-16 สิงหาคม 2564)

♦  ปิดรับข้อสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

♦  ระกาศทุนวิจัยระยะสั้น Ernst Mach ASEA-UNINET Short-term Research Grant

 

You are here: Home ทุนภายนอก