Saturday, 02 04th

Last update07:10:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

walasanbykook      วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     Journal of Medicine and Health Sciences

        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารการแพทย์ฯโดยมีการทบทวนก่อน
     การรับตีพิมพ์ (Peer reviewer) ประเภทของบทความที่รับพิจารณาได้แก่

 

Read more...

สกอ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างวรรค์
สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายใน
    - ตามสัดส่วนแต่ละภาควิชา คลิก!!
    - รวมทั้งคณะ คลิก!!
  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอก
    - ตามสัดส่วนแต่ละภาควิชา คลิก!!
    - รวมทั้งคณะ คลิก!!
สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

download ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2558
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” 
download ครั้งที่ 2 วันที่ 5 , 13 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง “การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทันเวลา” 
download ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์, 12 มีนาคม 2555
เรื่อง “เทคนิคการทาให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”

 

 

 

ShowFolder2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ShowFolder2 ภาควิชาจุลชีววิทยา
ShowFolder2 ภาควิชาชีวเคมี
ShowFolder2 ภาควิชาสรีรวิทยา
ShowFolder2 ภาควิชาพยาธิวิทยา
ShowFolder2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ShowFolder2 ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ShowFolder2 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ShowFolder2 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ShowFolder2 ภาควิชาศัลยศาสตร์
ShowFolder2 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ShowFolder2 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ShowFolder2 ภาควิชาอายุรศาสตร์
ShowFolder2 สายสนับสนุนวิชาการ

 

You are here: Home Home