Monday, 08 02nd

Last update03:09:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วิดีโอประกอบการใช้งาน e-GP

 วิดีโอการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

          หลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่   ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 , ตอนที่ 4

                                               ********************

          ระบบ e-market , เกริ่นนำ e-market

              - ขั้นตอนระบบ e-market สำหรับส่วนราชการ , สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ                          

          ระบบ e-bidding

              - ขั้นตอนระบบ e-bidding  สำหรับส่วนราชการ , สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

              - หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (PRICE PERFORMANCE)

              - ฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GPด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับหน่วยงานของรัฐ คลิกที่นี่

............................................................................................

Update พ.ค.2562

         E-learning หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

 

 

You are here: Home เกร็ดความรู้ วิดีโอการใช้งาน e-GP