Friday, 07 19th

Last update02:32:11 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วิดีโอประกอบการใช้งาน e-GP

 วิดีโอการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

          หลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่   ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 , ตอนที่ 4

                                               ********************

          ระบบ e-market , เกริ่นนำ e-market

              - ขั้นตอนระบบ e-market สำหรับส่วนราชการ , สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ                          

          ระบบ e-bidding

              - ขั้นตอนระบบ e-bidding  สำหรับส่วนราชการ , สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

              - หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (PRICE PERFORMANCE)

 

You are here: Home เกร็ดความรู้ วิดีโอการใช้งาน e-GP