Sunday, 07 12th

Last update03:38:48 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เอกสารประกอบการทำงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 :  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม e-GP ระยะที่ 3 (ส่วนราชการ)

............................................................................................

Update พ.ค.2558

............................................................................................

Update มี.ค.2559

แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา

............................................................................................

Update ธ.ค.2561

คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานอาคาร        

 

You are here: Home เกร็ดความรู้ คู่มือ e-GP