Monday, 08 02nd

Last update03:09:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

บุคลากร

 

 

01pda

         

นางสาววนิดา  วัฒนะ
หัวหน้างานพัสดุ

ภาระงาน

05mam

นางสุกัญญา ธนกุลพงษ์สิริ
นักวิชาการพัสดุ

Curriculum Vitae

 

02wate

นายประเวศน์  ฟักเชือก
นักวิชาการพัสดุ
Curriculum Vitae

 06maew

นางพรพิมล มูลอุบล
นักวิชาการพัสดุ

Curriculum Vitae

 

 

03jet นายสมเจตน์  สำราญผล
นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Curriculum Vitae

 

07tuu

นางรัตนาภรณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

Curriculum Vitae

 

  04arm

นายนวพล ระโหฐาน
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

Curriculum Vitae

 

 

 

You are here: Home หน่วยงาน