Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
  • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

    เพื่อวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

About US

ORเพื่อตอบสนองนโยบายการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทยในปี 2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้เสนอโครงการผลิตแพทย์อย่างประหยัด โดยมีสาระสำคัญของโครงการ   Read More >>

ผลงานภาควิชา

News & Event

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน มศว องครักษ์-สมุทรปราการ น้อง Exterm ปีการศึกษา 2564

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ปีการศึกาา 2564 แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ มศว องครักษ์-สมุทรปราการ

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 

Read more

เยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
      วัน อังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว ได้เข้าเยี่ยม...

Read more

ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการดูแลผู้ป่วย ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการดูแลผู้ป่วย
ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการด...

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ต้อนรับการตรวจประเมินภาคศัลย์ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
สอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more