Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวภาควิชา (About-US)

Vote it
(1 Vote)
Posted by  in: home1

ประวัติภาควิชาศัลยศาสตร์ 

        เพื่อตอบสนองนโยบายการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทยในปี 2523  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้เสนอโครงการผลิตแพทย์อย่างประหยัด โดยมีสาระสำคัญของโครงการ คือ มหาวิทยาลัย จะร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นที่วชิรพยาบาลและจะจัดหน่วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (premedical course) และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (preclinical course) ไว้ที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร  เพื่อรับผิดชอบการเรียนชั้นปีที่ 1 – 2 -3 สำหรับการเรียนการสอนระยะคลินิก 3 ปีหลัง คือ ปีที่ 4 – 5 - 6  จะจัดที่วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการรับนิสิตในช่วงระยะ 6 ปีแรก  จำนวนทั้งสิ้น 300 คน โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 145 ล้านบาท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะรับผิดชอบงบประมาณทั้งสิ้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ศึกษาโครงการโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าทั้งมหาวิทยาลัยและวชิรพยาบาล มีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการได้ โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน  ได้รับการเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2523 หลายครั้ง และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2527 ได้มีมติเห็นชอบ และอนุมัติโครงการต่อมาคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาทบทวน มติอีกครั้งตามเสนอของแพทยสภาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 และมติได้คงเดิม ในที่สุดก็ได้มีมติประกาศจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 76  หน้า 19  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2528

         ภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการจัดการเรียนการสอน การให้บริการตลอดจนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นระยะที่ปฏิบัติงานที่วชิรพยาบาล ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมมือกับ   ภาควิชาศัลยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลเป็นอย่างดี ในทุก ๆ  ด้าน ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ตลอดจนให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตลอดระยะเวลา  18  ปีที่ผ่านมา
         ระยะต่อมาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒ ได้มาปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้เป็นฐานการผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับการให้บริการ ตรวจ-รักษาผู้ป่วยแก่จังหวัดโดยรอบที่ตั้งของโรงพยาบาล กล่าวคือ กรุงเทพฯและปริมณฑล (จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง
         ภาควิชาศัลยศาสตร์ทำการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5 และชั้นปีที่ 6 โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 จะเน้นการศึกษาในเชิง basic scienes, ทฤษฎีทางศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เน้นทฤษฎีในส่วนของศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ระบบประสาท, ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ, กุมาศัลยศาสตร์  และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เน้นฝึกปฎิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลสมทบ ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  รพ.ตำรวจ รพ.นพรัตน์ราชธานี และ  รพ.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

หัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่เริ่มย้ายมาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีพ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1. ผศ.นพ. ปริญญา อัครานุรักษ์กุล ในปี พ.ศ 2546 -  พ.ศ. 2549

2. ผศ.นพ. ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

3. ผศ.นพ. ปริญญา อัครานุรักษ์กุล  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2551  ถึง วันที่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

4. ผศ.นพ. วิฑูรย์  อึ้งกิจไพบูลย์  ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2558
5. ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2560
6. รศ.นพ.ปริญญา อัครานุรักษ์กุล 
ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

Last modified on Friday, 23 August 2019 01:06
admin

Administrator