Saturday, 01 20th

Last update09:00:39 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

บุคลากร

 

 10

นางศจีนรา  ทรัยสาร 

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 03

นางปรีดา   โพธิลักษณ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  

06

นายทศวร  วิชัยเฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง เภสัชกร

 

                                                                  

07

นางสาวกนกลักษณ์  ชาตยานนท์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

09

 

นายธนวรรธน์   ศิริกุลเลิศรัชตะ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                  

02

นางสาวดาวกวี  นวลพงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวฐาณัฐดา  ผาคำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                                

 

You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน