Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

nisit65

banner3

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 6 ตำแหน...

Read more

English Star Teams สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ English Star Teams สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
งานทรัยากรบุคคลร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

Read more

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับอาการนอนกรน โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับอาการนอนกรน
และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น ปี 3 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565

Read more

ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)

Read more

คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตแพทย์ ภูริ ชื่นกำไร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดรับสมัคร ภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดรับสมัคร
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยดดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ (manuscript) 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
จำนวนรับนิสิตและจำนวนผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและโรคหยุดหายใ...

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ เปิดเทอมมั่นใจ ปลอดภัยโควิด

Read more

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.นพ.สุทธา หามนตรี หัวหน้าภาควิชาสูติศาส...

Read more

นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
เนื่องในโอกาส ได้เลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเล...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตแพทย์วงศธร จิระธนาวงษ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
ที่งานวิจัยได้รับการตอบรับจาก งานประชุมวิชาการนานาชาติ AMEE 2022 and Ottawa 2022 Conferences, Lyon, ...

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
เป็นประธานเปิดโครงการวันโรคกระดูกพรุน ซึ่งภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

Read more

นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

Read more

ผศ.นพ.วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ผศ.นพ.วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มศว หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว     จำนวน...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอ E-Poster ในงาน European Academy of Dermatology

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวให้โอวาทกับนิสิตแพทย์ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์
นิสิตแพทย์ณฐพงศ์  ธานีรัตน์ นิสิตแพทย์ปีที่ 4 

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย...

Read more