คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

Untitled-1
banner vision

kpionline60

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

Read more

ขอเชิญนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีที่มีผลงานนวัตกรรม ขอเชิญนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีที่มีผลงานนวัตกรรม
หรือโครงการนวัตกรรมที่กำลังดำเนินการด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

Read more

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง ตามล่าหาขุมทรัพย์ การจัดการควา...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
กำหนดการตรวจ KPI ONLINE

Read more

คณะแพทยศาตร์  ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร คณะแพทยศาตร์ ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร
เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกาาเพื่อดำเนินการที...

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560
เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโร...

Read more

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครการรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากร ฯ ร่วมโครงการทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

Read more

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคต้อหิน”

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง EdPEx for Academic to Excellence

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการบริการวิ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง EdPEx for Academic to Excellence

Read more

รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2560

Read more

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน เพื่อส่งเสร...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประจำปี 2560

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วย รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดฝึกอบรมโครงการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Doc

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการรู้ทันภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมประสาท Update in neurosurgical emergency

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง "การจัดการความรู...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศ
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

Read more

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั...

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.