Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

ชมรมศิษย์เก่า

medswu logo small

banner-home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา
ผู้รับผิดชอบ SAR ธุรการภาคและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

Read more

ขอเชิญบุคลากรศูนย์การแพทย์ ฯ ขอเชิญบุคลากรศูนย์การแพทย์ ฯ
คณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ เวลา 09.00 - 13.00 น.

Read more

ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์บุคลากร ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์บุคลากร
และทำบุญวันปีใหม่ศูนย์การแพทย์ฯ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

Read more

ผลการเลือกตั้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลการเลือกตั้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ฝ่ายสมาชิก

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

Read more

ผลสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนครั้งที่ 1 ผลสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนครั้งที่ 1
ผลสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนครั้งที่ 1 

Read more

แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 แบบประเมินออนไลน์ รายวิชา PR221 ชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ คลิกที่นี่ ...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลสอบรวบยอด (Comprehensive Examination : MEQ) ครั้งที่ 1/2557

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2558 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2558
แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2558  

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ) ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ)
งานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ ในภาควิชา ฯ ตลอดจนนิสิตบัณฑิตศึกษา

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี&...

Read more

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รับสมัคร : แพทย์ใช้ทุน 2 ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง

Read more

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร โกสุม จันทร์ศิริ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร โกสุม จันทร์ศิริ
เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read more

พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 24

Read more

ลดมลพิษ ชีวิตไร้ควันฯ นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ลดมลพิษ ชีวิตไร้ควันฯ นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

Read more

นายตุล รอบรู้ รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ นายตุล รอบรู้ รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ
ตัวแทนสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมเจ้าหน้าที่

Read more

โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558
เรื่อง การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีในองค์กร ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 

Read more

ค่ายสู่ฝันฯ..ครั้งที่ 21 สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ค่ายสู่ฝันฯ..ครั้งที่ 21 สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ “ ค่ายสู่ฝัน วันเป็นหมอ” ครั้งที่ 21

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เรื่อง “Towards the A...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
หัวหน้าภาควิชากุมาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายวิชาการ

Read more

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การเภสัชกรรม

Read more

งานวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ งานวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
งานวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

Read more

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์สุรเกียรติ ลีละศิธร นิสิตแพทย์รุ่นที่ 24 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว
และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Read more

งานวิจัย

Research

งานบริหารระบบคุณภาพ

QA

Partnership

swu medicine nottingham Joint-Medical usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

youtube google-plus fb twi Instagram  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.