Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

ชมรมศิษย์เก่า

medswu logo small

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ สัปดาห์วันมหิดล กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ สัปดาห์วันมหิดล
  ดาวน์โหลด เอกสาร 1.ใบเชิญ         คลิกที่นี่...

Read more

กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอในหัวข้อ กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอในหัวข้อ "Mydays at MedSWU"
ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอในหัวข้อ "Mydays at MedSWU" 

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี  ...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

Read more

ประกาศ ภาควิชาจักษุวิทยา ประกาศ ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 2 อัตตรา

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะรับแพทย์ประจำบ้านจำนวน 2 อัตรา (ระยะเวลา 42 เดือน)

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน
เพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน 2 ตำแหน่ง 

Read more

รับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานชาติ รับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานชาติ
คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2)

Read more

รับสมัครด่วน แพทย์ประจำบ้าน รับสมัครด่วน แพทย์ประจำบ้าน
สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2558

Read more

ประกาศนียบัตรสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตรสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพบาล(องค์การมหาชน) มอบประกาศนีบัตรไว้เพื่อแสดงว่า

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences)

Read more

ภาพกิจกรรม

สัมมนากรรมการผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (kpi) สัมมนากรรมการผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (kpi)
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตาจารย์ ดร.โกสุม จันทร์สิริ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตาจารย์ ดร.โกสุม จันทร์สิริ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

Read more

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 27 พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 27
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิส...

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

วันคล้ายวันพระราชสมภพ  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

Read more

เมื่อวานนี้ 26 มีนาคม 2557 ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและแพทย์ มศว เมื่อวานนี้ 26 มีนาคม 2557 ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและแพทย์ มศว
พร้อมคณะ ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ในโอกาสเข้า...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้รับมอบเงินบริจาค ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้รับมอบเงินบริจาค
จาการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 416,864 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

Read more

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาสรีรวิทยาจัด โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

Read more

เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ณ วังสวนจิตรดา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค 56 เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ณ วังสวนจิตรดา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค 56
กรรมการดำเนินงาน โครงการกาลาดินเนอร์การกุศล สมทบกองทุนพระราชทาน

Read more

นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
พร้อมด้วยประธานสโมสรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556 โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556
เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

งานวิจัย

Research

งานบริหารระบบคุณภาพ

QA