คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ผิวหนัง มศว เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติตววิทยา (Fellow) จำนวน 2 ตำแหน่ง 

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย ์ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย ์
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินการศึกษาแพทย - ศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล World Federation for Medical Educa...

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มศว
เวลา 08.30 - 11.30 น. วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ Convention room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

Read more

ขอเชิญ บุคลากคณแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ขอเชิญ บุคลากคณแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด LOGO ตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

ขอเชิญชวนนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีร่วมประกวดแต่งบทร้อยกรองในหัวข้อ ขอเชิญชวนนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีร่วมประกวดแต่งบทร้อยกรองในหัวข้อ
“ครูผู้ให้” เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ประชาสัมพันธ์ การตรวจประเมิน KPI รอบ2/2560 ประชาสัมพันธ์ การตรวจประเมิน KPI รอบ2/2560
ตารางตรวจ คณะแพทยศาสตร์ รอบ 2/2560 

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพภาควิชา 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
QD Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560
เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโร...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมินการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

Read more

งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดกิจกรรมแบ่งฝันปันสุข และได้มอบเงิน ของใช้ที่จำเป็น ให้กับคนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ณ บ้านรื่นสุข

Read more

พญ.ปภานุช ภัทรพนาวัน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พญ.ปภานุช ภัทรพนาวัน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน),

Read more

งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มศว งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดประชุมพิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Read more

ภาพบรรยากาศงาน เปิดโลกกิจกรรม ปี 60 ภาพบรรยากาศงาน เปิดโลกกิจกรรม ปี 60
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Theater ชั้น 3 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

Read more

พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ เพื่อรำลึกถึงพระราชบิดาแห่งการแพทย์ ประจำปี 2560 ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
กับนายสัญชาต ธงถาวรสุวรรณ และ นายธีรภัทร คงรัตนประเสริฐนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยา...

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานประชุมโครงการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคมไทยสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Social Entrepren...

Read more

โครงการงานประชุมวิชาการร่วม โครงการงานประชุมวิชาการร่วม
“อายุรศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ” ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการดูแลผู้ป่วยโ...

Read more

ภาพบรรยากาศงาน 'แลกเปลี่ยนสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ 5 สถาบัน' ภาพบรรยากาศงาน 'แลกเปลี่ยนสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ 5 สถาบัน'
ณ คณะแพทย์ มศว องครักษ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 โดยงานนี้พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องคณะแพทย์อีก ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างครบวงจร Excel...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 The 5th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) 2017

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.