Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประชาสัมพันธ์งาน Open-House 2019 ประชาสัมพันธ์งาน Open-House 2019
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ (และผู้ปกครอง) 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/
ผู้แทนภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR ภาควิชา/ อาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วม ประชาพิจารณ์

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เว...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความขอบคุณ ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 4

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการสร้างเกราะป้องกัน รู้ทันตนเอง ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่าง 4 สถาบันคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
จัดสัมมนางานเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานทางด้านแพทยศาสตรศึกษา

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก

Read more

นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ 

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481)

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
"รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม" แก่นายแพทย์ธเนศ สายลือนาม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ

Read more