Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

ชมรมศิษย์เก่า

medswu logo small

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้า กรณี นสพ.ประสบเหตุแผ่นดินไหว ความคืบหน้า กรณี นสพ.ประสบเหตุแผ่นดินไหว
จากกรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ขนาด 7.8 แมกนิจูด เมื่อเวลาประมาณ 11.56 น. ...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2558

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการบริการแก่ชุมชน หลักสูตร อบรมบุคลากรทางการแพทย์

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การแถลงผลงานผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ครบ 1 ปี

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้สิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป‏

Read more

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงาน ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงาน
สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

Read more

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
และรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโสภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Read more

ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติ ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "60 พรรษาศูนย์การแพทย์ ฯ

Read more

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 2)

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร ทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน ขอเชิญผู้บริหาร ทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน
เข้าร่วมรับการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยม Re - accredit...

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การใช้โปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์

Read more

ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

Read more

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

Read more

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน

Read more

กำหนดตรวจเอกสารหลักฐานให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2558 กำหนดตรวจเอกสารหลักฐานให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2558
สำหรับนิสิตที่กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Read more

ภาพกิจกรรม

ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์แพทย์ผู้อาวุโส ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์แพทย์ผู้อาวุโส
ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้ององค์กรแพทย์ฯ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

Read more

กิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์ กิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์
สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 7 เมษายน 2558

Read more

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เทศน์มหาชาติ มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

ร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " 60 พรรษา

Read more

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสง ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสง
เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา

Read more

บริจาคโลหิตในโครงการใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา บริจาคโลหิตในโครงการใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558

Read more

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
และรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโสภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

Read more

มอบใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ มอบใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ
การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

Read more

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

Read more

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวการรักษาผู้ป่วย...จากพิษบุหรี่

Read more

สอบสัมภาษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สอบสัมภาษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2558 (ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

Read more

เวชจริยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เวชจริยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 2 - 13 มีนาคม 2558 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ได้รับเหรียญตราเกียรติยศ Da Vinci Award

Read more

งานวิจัย

Research

งานบริหารระบบคุณภาพ

QA

Partnership

swu medicine nottingham Joint-Medical usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

youtube google-plus fb twi Instagram  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.