Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

สมาคมศิษย์เก่า

290001

banner mededcon17th

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
เนื่องในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบ...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 1)

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว  คณะแพทยศาสตร์ มศว
ขอเชิญคณาจารย์บัณฑิตศึกษาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย คณะแพทยศาสตร์ 

Read more

มศว คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มศว มศว คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มศว
**ขอเชิญสุภาพสตรีสนใจ เด็กอายุ 9-14 ปี (ฉีด 2 เข็ม) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ฉีด 3 เข็ม)

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการร่วม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการร่วม
 "อายุรศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ" และ สปสช เขต 4 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสต...

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  เปิดรับสมัครนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  เปิดรับสมัครนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์ใช้ทุน...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Longcase ของนิสิตแพทย์ต่างประเทศ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ). ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ).
ตาม ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีวาระครบรอบ 31 ปี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ได้เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 

Read more

แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แบบประเมินออนไลน์ รายวิชา PR221 ชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ คลิกที่นี่ ...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดโครงการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและหน่วยง...

Read more

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการสร้างจิตสำนึกการบริการและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร

Read more

กิจกรรมจิตตปัญญา งานพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมจิตตปัญญา งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการเรียนรู้คู่คุณธรรม จิตตปัญญาศึกษา รุ่นที่ 2

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ ฯ

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์
รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 8 มิ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณทิตแพทย์ รุ่นที่ 25 ประจำปี 2557 ขอแสดงความยินดีกับบัณทิตแพทย์ รุ่นที่ 25 ประจำปี 2557
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์...

Read more

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ
เข้าร่วมพิธีมอบหัวเข็มขัด พร้อมทั้งให้โอวาทในโครงการแรกพบหมอ เทาแดง MEDSWU first camp ๒๐๑๖

Read more

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์
เข้าร่วมโครงการแรกพบหมอ เทาแดง MEDSWU first camp ๒๐๑๖ พร้อมทั้งให้โอวาท

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการ “อบรมการใช้งานระบบ E - SAR Medicine ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558”

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อ...

Read more

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการแรกพบหมอ เทาแดง MEDSWU first camp 2016

Read more

งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดอบรมการใช้ระบบจองรถและจองห้องประชุม Online เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการ

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทในงานปฐมนิเทศและเวชจริยศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2...

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.