Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

banner66

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์
กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
งานประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Theater ชั้น 4 อาคารค...

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 ) ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกา...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้าน
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จำนวน 1-2 อัตราประกาศเปิดรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชศา...

Read more

ขอเชิญ บุคลากรที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ขอเชิญ บุคลากรที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพท...

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว
จัดงานประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ Medicine in older adults:the survival tips วันศุกร์ที่ 25 พฤศจ...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประ...

Read more

การสมัครสอบและกำหนดการสอบ Long Case ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปีการศึกษา 2565) ครั้งที่ 1 การสมัครสอบและกำหนดการสอบ Long Case ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปีการศึกษา 2565) ครั้งที่ 1
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง การสมัครสอบและกำหนดการสอบ Long Case สำหรับแพท...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบป...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ สำหรับแพทย์ผ...

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
จัดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม C...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว  เปิดรับสมัคร CHANCE FOR GRADUATE ENTRY คณะแพทยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัคร CHANCE FOR GRADUATE ENTRY
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตที...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ (manuscript) 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
จำนวนรับนิสิตและจำนวนผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  เจริญธรรมรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล เจริญธรรมรักษา
รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม ศิริเขต คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม ศิริเขต
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินของคณะแพทยศา...

Read more

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ห้องเรียน ชั้น 4 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ห้องเรียน ชั้น 4
อาคารเรียนรวมพลีคลินิกและวิทยาศาตร์ (อาคาร 15) ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะวิทยาศาสต...

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น ที่ผ่านมา ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
“การขอตำแหน่งทางวิชาการ”  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ Common childhoo...

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดงานประชุมวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดงานประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ...

Read more

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระด...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Poster presentation) คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Poster presentation)
งานประชุม The 26th congress of the Asian Pacific society of Respirology (APSR 2022) ที่ COEX exhibit...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น.ณ โรงแรมภูมน...

Read more

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน...

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานเปิดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Operat...

Read more