Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

ชมรมศิษย์เก่า

medswu logo small

banner-home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน Facilitator online Preclinic
ลงทะเบียน Facilitator 2/2557 คลิกที่นี่

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลสอบรวบยอด (Comprehensive Examination : MEQ) ครั้งที่ 1/2557

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2558 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2558
แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2558  

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ร่วมกับ คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างเป็นระบบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ) ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ)
งานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ ในภาควิชา ฯ ตลอดจนนิสิตบัณฑิตศึกษา

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี&...

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คลิกดูรายละเอียด 

Read more

ขอเชิญทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน ขอเชิญทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน
ส่งผลงานคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอรูปแบบบนเวทีและโปรเตอร์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557

Read more

"ค่ายสู้ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 21"
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ...

Read more

ภาพกิจกรรม

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เรื่อง “Towards the A...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
หัวหน้าภาควิชากุมาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายวิชาการ

Read more

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การเภสัชกรรม

Read more

งานวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ งานวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
งานวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

Read more

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์สุรเกียรติ ลีละศิธร นิสิตแพทย์รุ่นที่ 24 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว
และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Infusion Nursing Care วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

Read more

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ร่วมกับงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ร่วมกับงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์ และผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

Read more

Big Cleaning Day Big Cleaning Day
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ Big Cleaning Day ค...

Read more

ตัวแทนนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแทนนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้เข้างาน Inter-Medical School Physiology Quiz 2014 ในวันที่20-21 กันยายน พ.ศ.2557 ณ Malaya Univers...

Read more

สัมมนากรรมการผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (kpi) สัมมนากรรมการผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (kpi)
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

Read more

งานวิจัย

Research

งานบริหารระบบคุณภาพ

QA

Partnership

swu medicine nottingham Joint-Medical usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

youtube google-plus fb twi Instagram  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.