Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

สมาคมศิษย์เก่า

290001

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2558

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน ขอเรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน
นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท และนิสิตแพทย์ทุกระดับชั้น เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครู

Read more

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง
โครงการสัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ร่วมกับ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ครั้งที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ครั้งที่ 1
เรื่อง Smart Care Nurse วันที่ 21 - 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครั...

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สัปดาห์มหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเป็นกำลังใจ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเป็นกำลังใจ
ให้นายสรวิศ โอสถาพันธุ์ ผู้สมัครขอพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีการศ...

Read more

ขอเชิญผูับริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ขอเชิญผูับริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน
และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read more

ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ & สัปดาห์นมแม่โลก ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ & สัปดาห์นมแม่โลก
วันที่ 3 - 7 ณ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

Read more

ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัคร
Comprehensive: MEQ และ Long case แพทย์ต่างประเทศ ประจำปี 2558

Read more

คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศเปลี่ยนแปลง
การทำสัญญานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 1)

Read more

ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทาน ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ชั้นปี 1 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ชั้นปี 1
ในงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มศว ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2557

Read more

โครงการวันแม่แห่งชาติ & สัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2558 โครงการวันแม่แห่งชาติ & สัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2558
เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง สูติ-นรีเวช ทันยุค 2015 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 5B

Read more

นพ.คมสัน ปลั่งศิริ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ นพ.คมสัน ปลั่งศิริ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิตแพทย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ กับ Miss Cristina Perez Costoya นิสิตแพทย์แลกเปลี่ยนชั้น...

Read more

โครงการอบรม ทักษะการสื่อสาร โครงการอบรม ทักษะการสื่อสาร
เรื่อง “การสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

Read more

อบรมประจำปีเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 อบรมประจำปีเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 5B ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

Read more

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง" (ACLS) สำหรับพยาบาล ณ ห้องเรียนรวมและ ห้อง PBL ชั้น 3 วันที่ 18 มิถุนายน ...

Read more

ครบรอบ 30 ปี ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ครบรอบ 30 ปี ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์

Read more

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์ฯ มศว 30 ปี งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์ฯ มศว 30 ปี
แห่งเกียรติยศ คณะแพทยศาสตร์ และเปิดบ้านสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มศว ณ ห้องประชุมชั้น 22

Read more

นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมศว องครักษ์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมศว องครักษ์
พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ เปิดโครงการเปิดรั้วหมอเทา - แดง

Read more

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น 4

Read more

โครงการเมาไม่ขับและขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2558 โครงการเมาไม่ขับและขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2558
ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ อาคารศูนย์การแพทย์ มศว องครักษ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2558

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Research

งานบริหารระบบคุณภาพ

QA

Partnership

swu medicine nottingham Joint-Medical usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

youtube google-plus fb twi Instagram  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.