Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

สมาคมศิษย์เก่า

290001

banner mededcon17th

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

Read more

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Longcase ของนิสิตแพทย์ต่างประเทศ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ). ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. (ฉบับพิเศษ).
ตาม ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีวาระครบรอบ 31 ปี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ได้เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 

Read more

แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แบบประเมินออนไลน์ รายวิชา PR221 ชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ คลิกที่นี่ ...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง 360 องศา Towards the ageing Society โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง 360 องศา Towards the ageing Society
จัดโดย "ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ร่วมกับสปสช. เขต 4

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์...

Read more

ทีมคณะกรรมการตัดสินรางวัลพื้นที่ 5 ส ดีเด่น ทีมคณะกรรมการตัดสินรางวัลพื้นที่ 5 ส ดีเด่น
เข้าตรวจประเมิน เพื่อตัดสินรางวัลพื้นที่ 5 ส ดีเด่น ในกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 หน่...

Read more

ทีมนำทางคลินิกอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ทีมนำทางคลินิกอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
จัดโครงการ " มือสะอาด ปราศจากเชื้อ" รุ่นที่ 3 - 4 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเรื่อง เชื้อดื้อยาและการ...

Read more

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว
ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดประสพสุข จ.สุพรรณบุรี เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2559

Read more

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ พร้อมด้วย พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพน...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวนำถวายพระพ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นิสิตแพทย...

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว
ได้จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 (คลินิก)

Read more

งานบริหารระบบคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานบริหารระบบคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจประเมิ...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
และฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการ“นมแม่ ภูมิปัญญาไทย”

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้า ภาควิชา หัวหน้างาน

Read more

เปิดงานวันแม่แห่งชาติ คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ เปิดงานวันแม่แห่งชาติ คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
ประธานมูลนิธิการแพทย์ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรั...

Read more

นายแพทย์ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รองผู้อำนวยการฯ นายแพทย์ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร จากโรงพยาบา...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.