Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

ชมรมศิษย์เก่า

medswu logo small

 nisit-med03-1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติ ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "60 พรรษาศูนย์การแพทย์ ฯ

Read more

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 2)

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร ทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน ขอเชิญผู้บริหาร ทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน
เข้าร่วมรับการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยม Re - accredit...

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การใช้โปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์

Read more

ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

Read more

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

Read more

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน

Read more

กำหนดตรวจเอกสารหลักฐานให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2558 กำหนดตรวจเอกสารหลักฐานให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2558
สำหรับนิสิตที่กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ งานการพยาบาลห้องผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ งานการพยาบาลห้องผ่าตัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดส่งกล้องสำหรับศัลยแพทย์ทั่วไป

Read more

โครงการปัจจฉิมนิเทศ โครงการปัจจฉิมนิเทศ
นิสิตแพทย์ รุ่นที่ 25 วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 

Read more

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนิสิต ป.โท ป.เอก และนิสิตแพทย์ปี 2 ปี3

Read more

ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจำ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Read more

ขอเชิญ คณาจารย์ ขอเชิญ คณาจารย์
บุคลากร นิสิตแพทย์และผู้สนใจ

Read more

แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 แบบประเมินออนไลน์ รายวิชา PR221 ชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ คลิกที่นี่ ...

Read more

ภาพกิจกรรม

มอบใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ มอบใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ
การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

Read more

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

Read more

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวการรักษาผู้ป่วย...จากพิษบุหรี่

Read more

สอบสัมภาษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สอบสัมภาษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2558 (ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

Read more

เวชจริยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เวชจริยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 2 - 13 มีนาคม 2558 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ได้รับเหรียญตราเกียรติยศ Da Vinci Award

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 25

Read more

นำเสนอผลการเยี่ยมบ้าน นำเสนอผลการเยี่ยมบ้าน
ตลอดปีการศึกษาของนิสิตแพทย์ ปีที่ 4 "Final Presentation (Home report)

Read more

บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบแบบเชิงรุก บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบแบบเชิงรุก
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข @ห้อง MDL ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา มานพ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์

Read more

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง

Read more

 "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2557
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ  เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญตราเกียรติยศ

Read more

Partnership

swu medicine nottingham Joint-Medical usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

youtube google-plus fb twi Instagram  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.