Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

ชมรมศิษย์เก่า

medswu logo small

ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย...

Read more

ขอเชิญทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน ขอเชิญทีมนำทางคลินิก ทีมระบบงานสำคัญ และหน่วยงาน
ส่งผลงานคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอรูปแบบบนเวทีและโปรเตอร์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557

Read more

"ค่ายสู้ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 21"
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ...

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 4/2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 4/2557
 "Towards the Aging Society" ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 ณ Auditorium ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร...

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน นิสิตปริญญาเอก ขอเรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน นิสิตปริญญาเอก
นิสิตปริญญาโท และนิสิตแพทย์ทุกระดับชั้น เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องปร...

Read more

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม สัปดาห์วันมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม สัปดาห์วันมหิดล
วันที่ 6- 24 กันยายน 2527 มีกิจกรรมต่างๆ ถายในงาน

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

Read more

ประกาศ รับสมัครแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (Fellow) ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ผิวหนัง มศว ประกาศ รับสมัครแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (Fellow) ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ผิวหนัง มศว
 ประกาศ รับสมัครแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (Fellow) ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ผิวหนัง มศว   จำนวน ...

Read more

แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 แบบประเมินออนไลน์ รายวิชา PR221 ชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ คลิกที่นี่ ...

Read more

กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ สัปดาห์วันมหิดล กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ สัปดาห์วันมหิดล
  ดาวน์โหลด เอกสาร 1.ใบเชิญ         คลิกที่นี่...

Read more

กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอในหัวข้อ กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอในหัวข้อ "Mydays at MedSWU"
ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอในหัวข้อ "Mydays at MedSWU" 

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว ) หลักสูตร 3 ปี  ...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

Read more

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์สุรเกียรติ ลีละศิธร นิสิตแพทย์รุ่นที่ 24 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว
และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Infusion Nursing Care วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

Read more

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ร่วมกับงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ร่วมกับงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์ และผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

Read more

Big Cleaning Day Big Cleaning Day
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ Big Cleaning Day ค...

Read more

ตัวแทนนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแทนนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้เข้างาน Inter-Medical School Physiology Quiz 2014 ในวันที่20-21 กันยายน พ.ศ.2557 ณ Malaya Univers...

Read more

สัมมนากรรมการผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (kpi) สัมมนากรรมการผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (kpi)
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตาจารย์ ดร.โกสุม จันทร์สิริ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตาจารย์ ดร.โกสุม จันทร์สิริ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

Read more

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 27 พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 27
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิส...

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

วันคล้ายวันพระราชสมภพ  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

Read more

งานวิจัย

Research

งานบริหารระบบคุณภาพ

QA

Partnership

Hrh
not
joint
Joint Medical Programme
USF
swu