Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

benner-med63

questionnaire

calander07

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ วันอังคาร์ท...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขยายเวลาการรับสมัครสอบ และเลื่อนการสอบการประเมินทักษะทางคลินิก สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต...

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 4 เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์จิโรจน์ พละเลิศ, 

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาข...

Read more

นายแพทย์สุทธา  หามนตรี  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา นายแพทย์สุทธา หามนตรี หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบใบประกาศการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงาน 

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผลงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผลงานวิจัย
ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ...

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายแพทย์สุทธา หามนตรี

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563

Read more

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์
ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอ 

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ 5 คณะ

Read more

ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลินิก)

Read more

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
กล่าวเปิดและต้อนรับรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับพิธีงานลงนามความร่วมมือการทำ MOU คณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับพิธีงานลงนามความร่วมมือการทำ MOU
ด้านการศึกษาและการทำวิจัย ระหว่าง Pius-Hospital Medical Campus, Carl von Ossietzy University Oldenbu...

Read more