Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประชาสัมพันธ์ ตารางการชี้แจ้งเกณฑ์ KPI รอบ1/2561 และ 2/2561 ประชาสัมพันธ์ ตารางการชี้แจ้งเกณฑ์ KPI รอบ1/2561 และ 2/2561
การชี้แจ้งเกณฑ์ KPI สายวิชาการและอธิบายการแนบหลักฐาน

Read more

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรม...

Read more

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม  อาจารย์มืออาชีพ ในหัวข้อ E-Learing ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม อาจารย์มืออาชีพ ในหัวข้อ E-Learing
ณ ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบปร...

Read more

 "ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอครั้งที่ 24"
Walk With us once upon your Dream ในค่ายนี้น้องๆจะได้เรียนรู้มุมมองต่างๆของการเรียนแพทย์

Read more

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
งานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่และประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 4/2560

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง Student Portfolio และสื่อ online สำหรับนิสิตแพทย์ 

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนในโครงการฯ

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ เพื่อปลูกฝังความรู้คุณธรรมและจริยธรรม

Read more

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เดินทางเป็นประทานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 70 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทย ศาสตร์ มศว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทย ศาสตร์ มศว
งานพิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ชั้นปี 2 ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ภาคสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ร่วมกับภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาคสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ร่วมกับภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จัดโครงการ Maternal recussitation (CPR) โดยมี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสำหรับการเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

Read more

งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา มีการบรรยายธรรมะ

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รับพานไหว้ครู จากนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแสดงความ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมินการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

Read more

งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดกิจกรรมแบ่งฝันปันสุข และได้มอบเงิน ของใช้ที่จำเป็น ให้กับคนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ณ บ้านรื่นสุข

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.