คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญ ภาควิชาและหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญ ภาควิชาและหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
ส่งผลงานการจัดการความรู้ ( KM) เข้าประกวดและร่วมงาน KM Awards ใน

Read more

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
QD Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

Read more

ขอเชิญนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีที่มีผลงานนวัตกรรม ขอเชิญนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีที่มีผลงานนวัตกรรม
หรือโครงการนวัตกรรมที่กำลังดำเนินการด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560
เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโร...

Read more

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครการรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้จัดกิจกรรมประหยัดพลังงงานววันที่ 4 พฤภษาคม 2560

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมงานวันสถาปนาคณะ...

Read more

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ เนื่อง ในว...

Read more

ผศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2560

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 68 (3/2...

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดประชุมสรุปผลและวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481) ประจำปีการศึก...

Read more

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานคณบดี ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน...

Read more

พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานโครงการแรกพบหมอ เทาแดง MEDSWU first camp 2017 โครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานโครงการสัมนาผู้บริหาร เรื่อง คณะแพทยศาสตร์แห่งการพัฒนาตามเกณฑ์ WFME โดยมี ผู้บริหาร คณาจาร...

Read more

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ
โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรภายใน มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more

นายแพทย์สุรเชษฐ์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษา นายแพทย์สุรเชษฐ์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 5

Read more

นายแพทย์สุรเชษฐ ศรีแก้ว ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษา นายแพทย์สุรเชษฐ ศรีแก้ว ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เป็นประธานกล่าวต้อนรับแพทย์ใช้ทุนในโครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ ณ ห้องเรียนรวมชั้น 4 อาคา...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที...

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 - 6 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 - 6
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง Theatre ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.