Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

banner66

 logo banner

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยานรีเวช 1 ตำแหน่ง

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
โครงการหน่วยงานภาษาอังกฤษติดดาว ประจำปี 2566

Read more

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรศูนย์การแพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรศูนย์การแพทย์
และคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "พิธีฌาปนกิจศพเด็กที่ญาติมอบให้โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาทางการแ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์
ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการออนไลน์

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 ) ตั้งแต่วันนี้ 3- 31 มกราคม...

Read more

ขอเชิญ ผู้บริหาร ขอเชิญ ผู้บริหาร
อาจารย์ บุคลากรศูนย์การแพทย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่องวันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Long Case สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ...

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้ ขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.30. – 13.00 น. ณ ห้อง...

Read more

พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การปฏิญาณตนบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 32 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม Convention และห้องประช...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต...

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 ) ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกา...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้าน
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จำนวน 1-2 อัตราประกาศเปิดรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชศา...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
“โครงการฌาปนกิจศพเด็กที่ญาติมอบให้โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาทางการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัส...

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ “Supply Network Management ...

Read more

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
 “การพัฒนาความรู้ความสามารถ และความร่วมมือในการชันสูตรพลิกศพ” โดยวิทยากรจาก พิสูจน์หลักฐาน จ.นค...

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 25...

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพ...

Read more

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ดัง...

Read more

โครงการเพิ่มพูนทักษะการประกอบวิชาชีพสื่อความหมาย (ในยุค 5G) โครงการเพิ่มพูนทักษะการประกอบวิชาชีพสื่อความหมาย (ในยุค 5G)
Up skills for Professional knowledge of a speech-language and hearing (in 5G Era) ระหว่างวันที่ 17 –...

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมการปฏิญาณตนบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 32 พร้...

Read more

ผลงานวิจัยของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ผลงานวิจัยของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 3 และ 4
ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการแข่งขันงานวิจัยสำหรับนิสิตแพทย์ ระดับนานาชาติ In...

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  เจริญธรรมรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล เจริญธรรมรักษา
รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม ศิริเขต คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม ศิริเขต
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินของคณะแพทยศา...

Read more

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ห้องเรียน ชั้น 4 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ห้องเรียน ชั้น 4
อาคารเรียนรวมพลีคลินิกและวิทยาศาตร์ (อาคาร 15) ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะวิทยาศาสต...

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น ที่ผ่านมา ...

Read more