Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

361

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ภาคววิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาคววิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบที่ 1) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564&nb...

Read more

School of Pharmacy/Biomedical science, University of Nottingham, Malaysia ร่วมกับ School of Pharmacy/Biomedical science, University of Nottingham, Malaysia ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีการนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิต...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอร่วมเป็นกำลังใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอร่วมเป็นกำลังใจ
นิสิตแพทย์ชวัล  กฤษณวิภาคพร ตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ผ่านเข้าร่วม...

Read more

"ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 3 อัตรา    ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินโครงการ EdPEx200

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์
กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะแพทยศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา เอื้อนฤมลสุขบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (รุ่นที่ 31)

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะแพทยศาสตร์ มศว
ได้จัดทำประกันภัยโรคติดเชื่อไรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะแพทยศาสตร์ มศว
ขอเชิญชวนให้กำลังใจนิสิตแพทย์ชวัล กฤษณวิภาคพร ตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน มศว องครักษ์-สมุทรปราการ น้อง Exterm ปีการศึกษา 2564 ที่สนใจ สอบถามและสมัครไ...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
รับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร ฯ และแพทย์ประจำบ้าน (รอบที่ 1)

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน เพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ตำแหน่...

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัค...

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณ แก่อาจารย์แพทย์หญิงศันสนีย์ นิซู ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่เป็นแบ...

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

Read more

COVID-19 management at MSMC-SWU 29July2021 complete files COVID-19 management at MSMC-SWU 29July2021 complete files
COVID-19 management at MSMC-SWU 29July2021 complete files

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 

Read more

ศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน EdPEx 200

Read more

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

Read more

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวเปิดสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 36 ปี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยประจำปี 2564 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยประจำปี 2564
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก) รองศาสตราจารย์ ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ...

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/256...

Read more