Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสตศอนาสิก ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสตศอนาสิก ปี 2562
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก จำนวน 2 อัตรา รอบ 2 

Read more

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตแพทย์  ขอเชิญบุคลากร และนิสิตแพทย์
เสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ พ...

Read more

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผลงานทางวิชาการ พย.61 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผลงานทางวิชาการ พย.61
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผลงานทางวิชาการ พย.61 Download เอกสาร

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2562 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ปี 2562
แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ประจำปี 2562

Read more

เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ป...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2562 นางสาวสุวนันท์ พรเลิ...

Read more

คณะแพทยศษสตร์ มศว คณะแพทยศษสตร์ มศว
โครงการบริการวิชาการชุมชน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 

Read more

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
"ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารจดหมายเหตุทางเเพทย์ (ฉบับพิเศษ) เดือนเมษายน 2562" 

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรการตรวจติดตามภายในโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ผู้บริหาร

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ protocol Inter-hospital conference

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ภาควิชาที่ได้รับรางวัลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดอบรมวิชาการ เรื่องดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทศัลยศาสตร์

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มศว
ต้อนรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก University Kebangsaan Malaysia (UKM)

Read more

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วยนายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ รองประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิด โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่าน ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่าน
เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

Read more

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

Read more

นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการขั้นสูง หัวข้อ การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการใช้

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานเปิดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.