Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 37 ปี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

จัดพิธีมอบเสื้อสูทแพทย์ประจำบ้าน ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2564

เป็นประธาน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม และให้โอวาทงานปัจฉิมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นพ.วัชรชัย กังวานสกล 2.พญ.ชัญญานุช ริ้วรุ่งเรือง 3.พญ.พาขวัญ เลาหทัย โดยมีคณาจารย์ และแพทย์ใช้ทุน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น ปีที่ 3

จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ เปิดเทอมมั่นใจ ปลอดภัยโควิด

ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.นพ.สุทธา หามนตรี หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร

เนื่องในโอกาส ได้เลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

Page 1 of 10