Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร

นิสิตแพทย์ ภูริ ชื่นกำไร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องในโอกาส ได้เลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

นิสิตแพทย์วงศธร จิระธนาวงษ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

ที่งานวิจัยได้รับการตอบรับจาก งานประชุมวิชาการนานาชาติ AMEE 2022 and Ottawa 2022 Conferences, Lyon, France 27 -31 สิงหาคม 2565

เป็นประธานเปิดโครงการวันโรคกระดูกพรุน ซึ่งภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

Page 1 of 13