Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ท่าน

ร่วมต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 โดยมี รศ.นพ.ปริญญา 

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2563

นางสาวสุธัสสนีย์  สุขประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

จัดพิธีมอบเสื้อสูทแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2562

นิสิตแพทย์วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์ (นิสิตแพทย์ปีที่ 6)

หัวหน้าภาคสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศแพทย์ปฏิบัติงาน

ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AMEE 2020:

ต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 4 เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์จิโรจน์ พละเลิศ,