Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

นิสิตแพทย์วงศธร จิระธนาวงษ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

ที่งานวิจัยได้รับการตอบรับจาก งานประชุมวิชาการนานาชาติ AMEE 2022 and Ottawa 2022 Conferences, Lyon, France 27 -31 สิงหาคม 2565

เป็นประธานเปิดโครงการวันโรคกระดูกพรุน ซึ่งภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

คณะแพทยศาสตร์ มศว หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

 


 

จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. พญ.ชิดชนก ศักดาพาณิชย์กุล 2. นพ.ปวินท์ อัคราวณิชย์ 3. นพ.ชนกันต์ วณิชชานนท์ 4. นพ.รัชชานนท์ ญาติภักดี โดยมีคณาจารย์ และแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 28 เมษายน 2565

279455673 2777512045727846 279543327161741763 n 279411197 2777512122394505 5609977124495721109 n
279497347 2777512112394506 1489002667328185864 n 279464197 2777512272394490 7464919838833677751 n

ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอ E-Poster ในงาน European Academy of Dermatology

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยดดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง

กล่าวให้โอวาทกับนิสิตแพทย์ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32