Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

นิสิตแพทย์ณฐพงศ์  ธานีรัตน์ นิสิตแพทย์ปีที่ 4 

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ (manuscript) 

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พร้อมด้วยผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าให้กับ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดโครงการ MEDSWU Leadership Program (MLP)

และผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ World Hearing Day 2022ในหัวข้อ “การสูญเสียการได้ยิน การรักษา การฟื้นฟู และสิทธิประโยชน์”

เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดวิจัย แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

 เปิดประธานเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6

เป็นประธานเปิดโครงการการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดไซนัส ปี 3 (Post-sinus surgery care)

นายพงศธร จันทร์ขอนแก่น นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ นายสุทธิพล เนตรวงศ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5