Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

พร้อมด้วย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์,

จำนวนรับนิสิตและจำนวนผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

เป็นประธานโครงการ MEDSWU Leadership  Program (MLP) หัวข้อ “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”

เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน และทักษะในการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้องสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

เป็นประธานโครงการ MEDSWU Leadership Program (MLP) หัวข้อ “Objectives and Key Results (OKRs)”

เป็นประธานเปิดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

เป็นประธานเปิดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตน ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์