Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว (วาระพิเศษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นิสิตแพทย์ชวัล กฤษณวิภาคพร

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Convertion room ชั้น 3

จัดโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนการชันสูตรพลิกศพ Scene จำลอง

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์ธนกร ลักษณ์สมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว 

ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.ภัทรพล ก้อนกระโทก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 

เป็นประธานเปิดประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 2A

เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2/2564

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564