Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 31

เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/2564

หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200)

พร้อมด้วย รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณาจารย์ 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน 

เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน Student Portfolio 

พร้อมด้วย รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณะร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ